sponsoren

Coop Schippers
Skid Kinderopvang
Moni's Allerhande
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

Hieronder treft u het reglement aan van de Avond4daagse (hierna te noemen A4D). Deze vindt plaats van 18 /m 21 juni 2019 in Annen. 

 1. De A4D wordt georganiseerd door de Stichting Avond4daagse Annen gevestigd in Annen en valt onder de auspiciën van KWBN wandelsport organisatie.

 2. De A4D is een wandelsport zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en is op eigen risico.

 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 5. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na startsignaal door de organisatie.

 7. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

 8. Deelnemers met een speciale medicatie of voorzieningen dien te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

 9. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.

 10. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

 11. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:

  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  2. Luid spelende radio’s of andere geluiddragers met zich mee te voeren;

  3. Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;

  4. Zich buiten de aangegeven wegen en / of paden te bevinden;

  5. Honden mee te laten lopen.

 12. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders te aangegeven;

 13. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 14. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en / of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

 15. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en / of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

 16. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en / of finishtijden en / of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet , beslist de organisatie.

 18. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. 

  Opgesteld d.d. mei 2018 Avond4daagse Annen